“Kūdras ieguves paplašināšana Rucavas novada Rucavas pagasta Nidas purvā” Drukāt

Paziņojums par iesnieguma par paredzētās darbības “Kūdras ieguves paplašināšana Rucavas novada Rucavas pagasta Nidas purvā” akceptēšanu iesniegšanu pašvaldībā

Rucavas novada dome (reģ. Nr. 90000059230) paziņo, ka 2017. gada 16. februārī pašvaldībā ir iesniegts iesniegums par paredzētās darbības  akceptēšanu.

Paredzētās darbības nosaukums: Kūdras ieguves paplašināšana Rucavas novada Rucavas pagasta Nidas purvā”

Norises vieta: kūdras ieguves paplašināšana plānota kadastra vienībās nr. 64840110076 (“Valsts mežs Rucava”), nr. 64840117348 (“Valsts mežs Rucava”), nr. 64840110118 („Jaunmārtiņi”) un nr.64840110117 („Jaunzemji, Lintiņi”), licencētas kūdras ieguves atjaunošana - kadastra vienībā nr.64840110130 (“Zilenes”) Rucavas novada Rucavas pagastā. Kūdras atradne “Nidas purvs”. Paredzētās darbības teritorija atrodas dabas parka “Pape” dabas parka funkcionālajā zonā.

Ierosinātājs: SIA “CompaQpeat”, reģ. Nr. 40003562596,

Ierosinātāja adrese, tālruņa numurs: adrese „Pūces”, Rucava, Rucavas novads, LV–3477, kontakttālrunis 22078787

Vides pārraudzības valsts birojs atzinumu Nr. 1 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu kūdras ieguves paplašināšanai Rucavas novada Rucavas pagasta Nidas purvā” ir sniedzis 2017. gada 06. februārī.

Ar ziņojumu var iepazīties ierosinātāja pilnvarotas personas SIA “Grupa93” tīmekļa vietnē sadaļā “Jaunumi” http://www.grupa93.lv/index.php/lv/jaunumi