Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu Drukāt

Paziņojums par kūdras ieguves  paplašināšanas Rucavas novada Rucavas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma atkārtotu sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Publicēts laikrakstā “Kurzemes vārds” (Nr.214) 2015. gada 18. septembrī un Rucavas novada domes informatīvā izdevuma “Duvzares Vēstis” septembra numurā.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “CompaQpeat”, reģ. Nr. 40003562596, Juridiskā adrese: „Pūces”, Rucava, Rucavas novads, LV–3477.

Vides pārraudzības valsts birojs  2012.gada 5.decembrī pieņēma lēmumu Nr. 559 par ietekmes uz vidi procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai - kūdras ieguves paplašināšana Rucavas novada Rucavas pagastā. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesā ir radušās izmaiņas paredzētās darbības teritorijā - tajā tiek iekļauta kadastra vienība nr. 64840110130. Tādēļ tiek veikta atkārtota sabiedrības informēšana.

Paredzētās darbības norises vietas: kūdras ieguves paplašināšana kadastra vienībās nr. 64840110076, nr. 64840117348, nr. 64840110118 un nr.64840110117, licencētas kūdras ieguves atjaunošana kadastra vienībā nr. 64840110130.

Paredzētās darbības vieta atrodas Rucava novada Rucavas pagastā. Kūdras ieguve tiek plānota, to paplašinot atradnē “Nidas purvs” (150,88 ha) un atjaunojot licencētu kūdras ieguvi (25,77 ha) līdzšinējā kūdras ieguves teritorijā. Teritorijā plānots iegūt frēzkūdru, 3,55 ha – gabalkūdru. Paredzētās darbības teritorija atrodas dabas parka “Pape” dabas parka zonā un ir iekļauta Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumos Nr. 706 „Dabas parka „Pape” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” kā plānotās vai esošās kūdras ieguves teritorijas.

Pārrobežu ietekme nav sagaidāma.

Ar informāciju par paredzēto darbību var iepazīties Rucavas novada domē, www.rucava.lv un www.grupa93.lv

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2015. gada 08. oktobrim Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv.