Lai saņemtu atļauju par būvniecību Drukāt

• Novadā ietilpstošo pašvaldību teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (RTIAN) jāapskatās vai iecerēto apbūvi īpašumā drīkst veikt. Ieteicams ierasties uz konsultāciju Rucavas novada būvvaldē pieņemšanas laikā apstākļu noskaidrošanai.

• Ja iecere atbilst RTIAN plānojumam, jādodas pie sertificēta projektētāja, lai sagatavotu nepieciešamo dokumentāciju (projekts minimālā sastāvā, pielikumi) atbilstoši ēkas grupai.

• Pēc dokumentu sagatavošanas, tie iesniedzami Būvvaldē izskatīšanai un pozitīva lēmuma gadījumā tiks izsniegta būvatļauju ar nosacījumiem projektēšanas pabeigšanai un būvniecības uzsākšanai.

• Saskaņā ar grozījumiem Būvniecības likumā, būvdarbi ir uzsākami 1 mēnesi pēc informācijas par būvatļaujas izsniegšanas publikāciju pašvaldības mājas lapā un sabiedrības apziņošanas par būvniecības ieceri.

• Pēc nosacījumu par projektēšanu izpildes un būvniecības pabeigšanas, pasūtītājs iesniedz apliecinājumu un nepieciešamo dokumentāciju par būves gatavību un aicina būvvaldi pieņemt būvi ekspluatācijā.

• Būvniecības kārtība un veicamie pasākumi aprakstīti - Būvniecības likumā, Vispārējos būvnoteikumos. Pieejami internetā - www.likumi.lv sadaļā likumi un ekonomikas ministrijas mājas lapā.