Attīstības programma 2012. - 2018. gadam Drukāt

Rucavas novada attīstības programma  2012. - 2018. gadam

Pamatojoties uz pārskata ziņojumu par attīstības programmas pilnveidošanu atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem un Kurzemes plānošanas reģiona pozitīvo atzinumu, ar 2012.gada 28. septembra sēdes lēmumu Nr.17 ir apstiprināta Rucavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam.

 

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā ir noteiktas prioritātes, rīcību virzieni un pasākumu kopumi Rucavas novada attīstībai tuvākajam septiņu gadu periodam.

Attīstības programma ir izstrādāta ar nolūku:

  • apzināt un novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi) un efektīvas izmantošanai iespējas,
  • sekmēt visa veida investīciju (t.sk. valsts atbalsts, ārvalstu un privātās investīcijas) piesaisti un projektu realizāciju novada attīstības veicināšanai.

Attīstības programmas dokuments sastāv no „Pašreizējās situācijas analīzes” un „Stratēģiskās daļas”. Programmas izstrādes process ir atspoguļots „Pārskatā par attīstības programmas izstrādi”.

Pašreizējās situācijas analīzes ietvaros ir apkopota statistika, fakti un viedokļi, kas pamato stratēģiskajā daļā izvirzītos mērķus un atspoguļo Rucavas novadā esošos resursus un izmantošanas iespējas. Katrai jomai ir definēti turpmākās attīstības priekšnosacījumi, kā arī sniegti secinājumi par nepieciešamajām turpmākajām rīcībām. Esošās situācijas raksturojuma sagatavošanai izmantoti publiski pieejamie dati, darba grupu diskusijās un iedzīvotāju aptaujā paustie viedokļi, ekspertu vērtējums.

Stratēģiskajā daļā ir iekļauts:

  • Rucavas novada resursu, attīstības priekšnoteikumu un ietekmējošos faktoru kopsavilkums,
  • pārskats par plānošanas situāciju (valsts un Kurzemes reģiona līmeņa politikas un attīstības plānošanas dokumentos ietvertās vadlīnijas un Rucavas novada attīstības ieceru atbilstība tām, pārskats par kaimiņu novadu plānošanas dokumentiem un Rucavas novada attīstības ieceru saskaņotību ar tiem),
  • Rucavas novada attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi un prioritātes,
  • katra stratēģiskā mērķa ietvaros ir definēti rīcību virzieni un pasākumi kopumi, atbildīgie par rīcību virzienu tālāku izstrādi un ieviešanu, iespējamie finanšu avoti un īstenošanas laiks, kā arī investīciju plāns tuvāko 3 gadu periodam.

Attīstības programmas tālākā ieviešana ir „atvērts” process.  Katru gadu vienlaicīgi ar pašvaldības publiskā pārskata izstrādi tiks sagatavots Attīstības programmas  ieviešanas uzraudzības ziņojums, izvērtējot gada laikā īstenoto.  Līdz ar to investīciju plāns ik gadus ir aktualizējams, ņemot vērā izpildes progresu, pieejamās atbalsta programmas un pašvaldības budžeta iespējas, bet - nemainot attīstības programmas stratēģisko daļu  (stratēģiskos mērķus un prioritātes).

Plānošanas dokumentu izveidoja SIA “Grupa93” eksperti, sadarbībā ar Rucavas novada speciālistiem, deputātiem, iestāžu vadītājiem un darba grupu dalībniekiem.

Rucavas novada Attistibas programma izstrādāta  Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/018 "Rucavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde " ietvaros.