Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038.gadam Drukāt

Ar Rucavas novada domes 2013.gada 28.februāra sēdes lēmumu Nr.4 (protokols nr.4) ir apstiprināta Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.gadam.

Stratēģija atspoguļo Rucavas novada domes ilgtermiņa politiku laika posmam līdz 2038.gadam un ir ietvars sadarbībai starp novada iedzīvotājiem, uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību, kaimiņu pašvaldībām un valsts institūcijām. Stratēģija ir ilgtermiņa plānošanas dokuments (25 gadiem), kas iezīmē novadam kopējo attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. Stratēģijā ir definētas arī prioritārās kompleksi attīstāmās teritorijas, (Rucavas centrs, Baltijas jūras piekraste (Papes centrālā daļa un dabas parka „Pape” teritorija), Sventājas ieleja un Dunikas pagasts), sniedzot vadlīnijas to attīstībai un priekšlikumus kompleksiem, stratēģiski nozīmīgiem projektiem: Pārrobežu sadarbības projekti un projekti ar kaimiņu pašvaldībām radīs iespēju realizēt plānoto.

Stratēģija ir hierarhiski nozīmīgākais plānošanas dokuments, kas nosaka visu citu novada attīstības plānošanas dokumentu (attīstības programma, teritorijas plānojums, lokālplānojumi, detālplānojumi, attīstības projekti u.tml.) saskaņotību un pakārtotību to izstrādes, ieviešanas, kā arī aktualizēšanas un grozīšanas stadijās.

Stratēģijas kopsavilkums ir sagatavots video versijā (publiski pieejams www.youtube.com), kā arī tulkots krievu, angļu un lietuviešu valodās.

Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2038.gadam (pilnā versija).