Aktualizēts Rucavas novada Attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plāns Drukāt

2018. gada 28. jūnijā Rucavas novada dome lēma (protokols Nr.11; 2.1.) par Rucavas novada Attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plāna aktualizāciju līdz 2019. gadam (ieskaitot).

Rucavas novada domes lēmums

Aktuālā Investīciju plāna redakcija

 
Grozījumi „Rucavas novada attīstības programmā 2012. – 2018. gadam” Drukāt

Rucavas novada attīstības programma 2012.- 2018. gadam” ar 28.07.2016. grozījumiem (lēmums).

 
Rucavas novada attīstības programmas 2012. - 2018. gadam" investīciju plāna grozījumi Drukāt

2016.gada 26.maijā Rucavas novada dome veica grozījumus "RUCAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012. - 2018." investīciju plānā (protokols Nr.9, 2.7.) (programma, investīciju plāns).

 
„Rucavas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam” aktualizācija Drukāt

Š. g. 23. aprīlī Rucavas novada dome veica „Rucavas novada attīstības programmas 2012.- 2018. gadam” rīcības un investīciju plāna aktualizāciju (protokola nr.8:2.10.), iekļaujot papildus ar sociālo pakalpojumu attīstību saistītas projektu idejas. Ar aktualizēto rīcības un investīciju plānu variet iepazīties šeit.

Rucavas novada domes attīstības nodaļas projektu koordinatore Kristīne Grudule

26015490, kristine.grudule@ rucava.lv

 
Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012. – 2018. gadam investīciju plāna aktualizācija Drukāt

Attīstības programmas aktualizācija notika 2014. gada 18. decembrī Rucavas novada domes sēdē (protokola nr. 24: 2.4.). Ar veiktajām izmaiņām var iepazīties šeit.

Attīstības nodaļas projektu koordinatore Kristīne Grudule

26015490, kristine.grudule@ rucava.lv

 
Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038.gadam Drukāt

Ar Rucavas novada domes 2013.gada 28.februāra sēdes lēmumu Nr.4 (protokols nr.4) ir apstiprināta Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2038.gadam.

Stratēģija atspoguļo Rucavas novada domes ilgtermiņa politiku laika posmam līdz 2038.gadam un ir ietvars sadarbībai starp novada iedzīvotājiem, uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību, kaimiņu pašvaldībām un valsts institūcijām. Stratēģija ir ilgtermiņa plānošanas dokuments (25 gadiem), kas iezīmē novadam kopējo attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. Stratēģijā ir definētas arī prioritārās kompleksi attīstāmās teritorijas, (Rucavas centrs, Baltijas jūras piekraste (Papes centrālā daļa un dabas parka „Pape” teritorija), Sventājas ieleja un Dunikas pagasts), sniedzot vadlīnijas to attīstībai un priekšlikumus kompleksiem, stratēģiski nozīmīgiem projektiem: Pārrobežu sadarbības projekti un projekti ar kaimiņu pašvaldībām radīs iespēju realizēt plānoto.

Stratēģija ir hierarhiski nozīmīgākais plānošanas dokuments, kas nosaka visu citu novada attīstības plānošanas dokumentu (attīstības programma, teritorijas plānojums, lokālplānojumi, detālplānojumi, attīstības projekti u.tml.) saskaņotību un pakārtotību to izstrādes, ieviešanas, kā arī aktualizēšanas un grozīšanas stadijās.

Stratēģijas kopsavilkums ir sagatavots video versijā (publiski pieejams www.youtube.com), kā arī tulkots krievu, angļu un lietuviešu valodās.

Rucavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2038.gadam (pilnā versija).

 
Attīstības programma 2012. - 2018. gadam Drukāt

Rucavas novada attīstības programma  2012. - 2018. gadam

Pamatojoties uz pārskata ziņojumu par attīstības programmas pilnveidošanu atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem un Kurzemes plānošanas reģiona pozitīvo atzinumu, ar 2012.gada 28. septembra sēdes lēmumu Nr.17 ir apstiprināta Rucavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam.

Lasīt tālāk...