Rucavas pamatskola ir akreditēta uz sešiem gadiem Drukāt

2016./2017.mācību gads Rucavas pamatskolā bija īpašs ar to, ka aprīlī norisinājās skolas akreditācija. Rucavas pamatskolas Pamatizglītības programma, Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, skola un direktore ir akreditēti uz sešiem gadiem, līdz 2023. gada jūnijam.

Akreditācijas komisija 3 cilvēku sastāvā vēroja mācību stundas, tikās ar skolēniem, līdzpārvaldi, skolas padomes vecākiem. Runāja ar skolotājiem, Rucavas novada domes pārstāvjiem un skolas administrāciju. Tika veikta pārbaude skolas dokumentācijā, e-klasē, VIIS sistēmā.

Akreditācijas komisija konstatēja, ka valsts pārbaudes darbu rezultāti ir tuvi ikdienas darba rezultātiem. Eksāmenu rezultāti 9.klasei augstāki kā valsts vidējie rādītāji ir angļu valodā, Latvijas vēsturē. Matemātikā rezultāti ir mainīgi, latviešu valodā ir vienādi ar valsts vidējiem rādītājiem.

Akreditācijas komisijas ziņojumā ir teikts, ka mācību procesā valda labvēlīgas savstarpējās attiecības un cieņa. Izglītojamie uz jautājumu, kas ir pats labākais izglītības iestādē, atbildēja - pretimnākoši pedagogi. Iestādes stiprā puses ir: saliedēts pedagogu kolektīvs, sakārtota apkārtējā teritorija un uz attīstību vērsta skolas administrācija.

No ieteikumiem šajā gadā tiks realizēts viens no galvenajiem - mācību procesa organizēt tā, lai sporta stundas netraucētu pārējās mācību stundas un kabineti, kas atrodas zem sporta zāles tiktu pārvietoti uz citām telpām.

Esam ļoti gandarīti par paveikto, varam turpināt strādāt, aktīvi iesaistīties projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” un turpināt izglītot Rucavas jauno paaudzi. Paldies visiem skolēniem par mācību darbu, vecākiem, ka uzticat savus bērnus, un pedagogiem par ieinteresētību darbā.

Liena Trumpika,
Rucavas pamatskolas direktore